home loans
home loans
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020рік" PDF Печать
Автор: Оксана   
04.06.2019 15:21

                                                                 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Проекту регуляторного акту - проекту рішення сесії Червонослобідської сільської ради „Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік"


Проект рішення сесії Червонослобідської сільської ради „Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік" розроблений відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:
Шляхом прийняття проекту рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік" передбачається розв'язати проблему прозорості встановлених місцевих податків і зборів, збільшення надходжень до місцевого бюджету та розширення видів підприємницької діяль-ності громадянами села.
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:
Ця проблема не може бути вирішена тільки за допомогою встановлених загальних прозорих правил, тобто вона може бути вирішена за допомогою прийняття Червонослобідською сільсь-кою радою регуляторного акту.
3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у т. ч. здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигоди об'єктів – платників місцевих податків та зборів, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту:
Очікуваними результатами прийняття регуляторного акту є збільшення надходжень до місцевого бюджету, та розширення переліку видів підприємницької діяльності.
4. Визначення цілі державного регулювання:
Цілями державного регулювання є легалізація всіх видів підприємницької діяльності, внаслідок чого буде збільшено надходження до місцевого бюджету.
5. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у т. ч. тих з них, що не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин:
В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо два способи:
- залишення без змін попередньо встановлених місцевих податків і зборів;
- прийняття Червонослобідськю сільською радою запропонованого проекту регуляторного акта, яким розширений перелік видів місцевих податків та зборів.
6. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей:
Оцінивши зазначені способи, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку будуть переглянуті попередньо встановлені податки і збори та розширено можливості зайнятості населення підприємницькою діяльністю, досягнути вищезазначеної цілі можливо у найбільш короткий термін.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість суб'єктам підприємницької діяльності більш динамічного розвитку своєї справи, а територіальній громаді с.Червона Слобода зміцнювати місцевий бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати місцевих податків та зборів.
Питання встановлення місцевих податків та зборів обумовлене процесами, пов'язаними з регулюванням розвитку малого бізнесу, ефективного використання його можливостей у розвитку економіки села.
7. Описання механізмів і заходів, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- встановлення місцевих податків та зборів;
- інформування та обговорення громадянами проекту рішення.
8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта:
Передбачається, що об'єкти – платники місцевих податків та зборів будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, оскільки вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.
Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як об'єктами – платниками місцевих податків та зборів, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і економічного розвитку Червонослобідської сільської ради в цілому.
9. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для об'єктів – платників місцевих податків та зборів, громадян та держави:
Прийняття рішення про місцеві податки та збори, буде сприяти виведенню платників із тіньового бізнесу до правового русла , економічному розвитку села, зміцненню місцевого бюджету.
10. Обґрунтування, щодо вигоди/ витрати, що виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують витрати у випадку, якщо витрати та / або вигоди не можуть бути кількісно визначені:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Влада

- збільшення надходжень до місцевого бюджету

Процедура прийняття регуляторного акту

об'єкти – платники  місцевих податків та зборів

Прозорість встановлених податків і зборів, можливість обирати різні види підприємницької діяльності

Оплата місцевих податків та зборів

Громадяни

Збільшення надходжень до місцевого бюджету, які будуть направлені на вирішення соціально – економічних питань громади села

 

11. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта в залежності від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги:
Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів виконкому Червонослобідської сільської ради, а об'єкти – платники місцевих податків та зборів повинні сплачувати місцеві податки та збори у розмірах, передбачених цим проектом рішення.
Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:
- частиною 24 пункту 1 статті 26 "Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- іншим податковим законодавством.
Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.
12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта:
Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості місцевим податкам та зборам залишення без змін.
13. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта:
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.
14. Визначення показників результативності регуляторного акта:
Пропонується використати наступні показники результативності:
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта – в цілому на протязі року;
- кількість об'єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.
- рівень поінформованості об'єктів – платників місцевих податків та зборів , які:
а) можуть ознайомитися з проектом рішення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Червонослобідської сільської ради та на офіційних інформаційних стендах;
б) отримають регуляторний акт за запитом до органу місцевого самоврядування;
в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.
Передбачається середній рівень поінформованості об'єктів – платників місцевих податків та зборів з основних положень акта за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Червонослобідської сільської ради «Про місцеві податки та збори». Окрім цього, після прийняття цього рішення його буде офіційно оприлюднено згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться об'єктами – платниками місцевих податків та зборів, пов'язаних з виконанням вимог акта – запровадження цього регуляторного акта не впливає на розмір коштів і час, що витрачається об'єктами – платниками місцевих податків та зборів, пов'язаних з виконанням вимог акта.
15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття:
Для здійснення відстеження результативності регуляторного акту планується використання лише статистичних показників. Здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акту буде проведено не раніше ніж через рік після набрання ним чинності.

Секретар сільської ради                     О.І.Омельчук

                                                                      ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»


Розробник проекту регуляторного акту: виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.
3. Узагальнений висновок:
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» відповідає вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та може бути оприлюднений на офіційному веб-сайті сільської ради з метою отримання зауважень та пропозицій.

Голова комісії                                   І.О.Субота