home loans
home loans
Проект рішення "Про встановлення місцевих податків" з аналізом регуляторного впливу PDF Печать
Автор: Оксана   
06.06.2014 15:50

Проект                  

 

    ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

                                         МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         Р І Ш Е Н Н Я  

                         Про встановлення місцевих податків

        

         Керуючись статтєю 143 Конституції України та відповідно до пункту 8,3 статті 8, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, п.п.1 п.1 ст.10 статті 265, розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, а також частиною 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » з метою уникнення втрат місцевого бюджету , зміцнення матеріальної та фінансової бази , а також сприяння соціально-економічного розвитку села Червона Слобода сільська рада

                                                      вирішила :

     1. Встановити місцеві податки по Червонослобідській сільській раді в частині справляння податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки згідно додатку № 1 до даного рішення.

 

     2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2015 року.

    

     3. Виконавчому органу Червонослобідської сільської ради ,забезпечити направлення в установленому порядку копії рішення із додатком до органу державної податкової служби Макарівського району і оприлюднити в засобах масової інформації до 15.07.2014 р.

      

     4.Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2015 року рішення Чер-вонослобідської сільської ради від 23.07.2012 року №114- 17-УІ «Про вста-новлення місцевих податків » .

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

   Сільськиголова                                                             В.М.Панова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №1

                                                                           до проектуекту рішення Черво-  

                                                                                                      нослобідської сільської ради

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи , в тому числі нерезиденти , які є власниками об’єктів житлової нерухомості .Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій , або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку ;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділеній в натурі , платником податку є одна з таких осіб власників, визначена за їх угодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кілької осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є обєкт житлової нерухомості . Не є обєктом оподпткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави , або територіальних громад ( їх спільній власності) ;

б) об’єкти житлової нерухомості , які розсташовані в зонах відчудження та безумовного ( обовязкового) відселення , визначені законом ;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий , або дачний будинок , але не більше одного такого обєкта на одного платника податку ;

д) об’єкти житлової нерухомості , які належать багатодітним сімям та прийомним сімям , у яких виховується троє та більше дітей , але не більше одного такого об’єкта на сімю;

є) гуртожитки.

3. Пільги із сплати податку .

     База оподаткування обєкта житлової нерухомості , що перебуває увласності особи-платника податку, зменшується :

   а) для квартири – на 120 кв.метрів;

   б) для житлового будинку – на 250 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до обєкта житлової нерухомості , у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку ,або за вибором такого платника до будь-якого іншого обєкта житлової нерухомості , якій перебуває в його власності.

     4.Ставка подтку встановлюється в таких розмірах за 1 кв.метр загальної площі обєкта житлової нерухомості:

   1. Для фізичних осіб:

   4.1) не більше 1 відсотка для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

     4.2) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

   4.3) 1 відсоток - для різних об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

   4.4) 2,7% - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

Для юридичних осіб:

   4.5) 1 відсоток для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

   4.6.) 2,7 % - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

 

   6.Податковий період.

     Базовий ( податковий) звітний період дорівнює календарному року .

   7. Порядок сплати податку .

   Податок сплачується за місцем розсташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України .

     8. Строки сплати податку.

     Податкове зобовязання за звітний рік з податку сплачується :

     а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення –рішення;

       б) юридичними особами- авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця , що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річні податковій декларації.

 

 

Секретар ради                                                              О.І.Омельчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до
проекту рішення Червонослобідської сільської ради «Про встановлення місцевих

податків»
    
Цей аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішення Червонослобідської сільської ради «Про встановлення місцевих податків » підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160 – VI зі змінами та доповненнями, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту від зацікавлених осіб.1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
У зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України, відміною раніше діючих законодавчих актів, регулюючих провадження місцевих податків і зборів у державі, а також зміною складу місцевих податків і зборів, виникла потреба у встановленні ставок по місцевим податкам та затвердження Положення по ним згідно чинного законодавства.
Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету.
Існуючу проблему – врегулювання питання щодо затвердження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

2. Визначення цілі державного регулювання.
Основними цілями прийняття регуляторного акту є:
- Встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на території Чер-

Вонослобідської сільської ради;
- Затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до ст.. 265 Податкового Кодексу України;
- Поповнення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.
Альтернатива до прийняття запропонованого регуляторного акту відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов’язковим для встановлення сільською радою. Таким чином. Визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів.
Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази сільського бюджету та часткова компенсація його втрат від ліквідації малоефективних місцевих податків і зборів.
Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про встановлен-ня місцевих податків ».
Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Даний проект рішення підлягає розміщенню в Інтернеті на офіційному сайті Червонослобідської сіль-ської ради: у вкладинці «Регуляторна політика» у розділі 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей.
Перевагами у досягненні визначених цілей є:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- збільшення надходжень до сільського бюджету;

- спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення та покращення ін-фраструктури села, збільшення фінансування бюджетних програм.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.Інтереси органів місцевого самоврядування Приведення місцевої нормативно-правової бази у відпо-відність до вимог чинного законодавства України Процедура розробки проекту нового регуляторного акту .Інтереси суб’єктів господарювання Встановлення чіткого порядку щодо справляння податку на нерухоме майно
Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Інтереси територіальної громади села Покращення рівня життя та добробуту громадян та її соціальної інфраструктури
Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додат-ковими надходженнями до сільського бюджету Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, більш забезпеченими верстами населення7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:
- Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- Сума надходжень до сільського бюджету від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків і зборів.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів.
В разі прийняття запропонованого рішення буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом на основі показ-ників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту.
Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації та моніторингу надходжень податку.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватись через кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
Всі пропозиції та зауваження по даному регуляторному акту приймаються особисто або поштою за адресою: с.Червона Слобода, вул. 70 річчя Жовтня,91, Червонослобідська сільська рада або за телефоном 9-01-50 в місячний термін з дати розміщення на офіційному сайті села.

Сільський голова                                                                        В.М.Панова