Рішення 33 сесії Червонослобідської сільської ради від 05.07.2019 року Печать
Автор: Оксана   
05.07.2019 15:46

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків
і зборів на 2020 рік

Відповідно до ст. 7,ст. 10 пп. 12.3.1 , 12.3.2., 12.3.4, 12.3.7, п.12.3., пп.12.4.1.,12.4.3. п.12.4, п.12.5. статті 12 розділу 1, ст..266,267,268, 368-1 ,269-289 розділй ХІІ, ст..291-297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів» керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні , та з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування , сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2020 рік на території Червонослобідської сільської ради такі податки і збори:
1.1. Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки (додаток 1, додаток 1.1, додаток 1.2.);
1.2. Плата за землю (додаток 2, додаток 2.1);
1.3. Транспортний податок (додаток 3);
1.4. Єдиний податок (додаток 4);
1.5. Туристичний збір (додаток 5).
2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті сільської ради ksloboda. org.ua, а також подати інформаціію в засобах масової інформації .
3. Рішення сільської ради від 10.07.2018 року № 137 « Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» визнати таким, що втратило чинність з 01.01. 2020 року.
4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                  В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 липня 2019 року
№ 173-33-УІІ

Додаток №1
до рішення Червонослобідської
сільскої ради VII скликання
від 05.07.2019 року №173-33-УІІ

Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки ;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради ;
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей;

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Ставка податку
4.1. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Пільги зі сплати податку
5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
5.2. Пільги з податку, передбачені пунктом 5.1 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;
об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Порядок обчислення суми податку
6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Червонослобідської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
6.2. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
6.3. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.4. Ставка податку встановлюється в залежності від місця розташування об'єктів нерухомості, а саме:
1 зона: об'єкти нерухомості, які розташовані на території с. Червона Слобода (в межах с.Червона Слобода).

2 зона: об'єкти нерухомості, які розташовані в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради ( за межами с. Червона Слобода ).

7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку
8.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету Червонослобідської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності
9.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність
10.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

Сільський голова                                                      В.М.Панова

Додаток 1.1

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                      Рішенням  сесії Червонослобідської

                      сільської ради УІІ скликання

                     від 05.07.2019 року  №  173-33-УІІ

   Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на 2020 рік,

введені в дію з 01.01.2020 року

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку
(% розміру мінімальної

заробітної плати)

за 1 кв. м

код

Назва

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

 

 

1зона*

 2зона*

1зона*

2зона*

1

2

3

4

6

7

11 

Будівлі житлові 

х

х

х

х

111 

Будинки одноквартирні 

х

х

х

х

1110 

Будинки одноквартирні 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

1,0

 

1,0

0,5

0,05

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

1,0

1,0

0,5

0,5

1110.3 

Будинки садибного типу 

1,0

1,0

0,5

0,5

1110.4 

Будинки дачні та садові 

1,0

1,0

0,5

0,5

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

х

х

х

х

1121 

Будинки з двома квартирами 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 

х

х

х

х

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

1,0

1,0

0,5

0,5

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

1,0

1,0

0,5

0,5

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 

х

х

х

х

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

1,0

1,0

0,5

0,5

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

1,0

1,0

0,5

0,5

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

1,0

1,0

0,5

0,5

113 

Гуртожитки5 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 

х

х

х

х

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

0

0

0

0

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

0

0

0

0

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

0

0

0

0

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

0

0

0

0

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 

0

0

0

0

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

0

0

0

0

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

0

0

0

0

12 

Будівлі нежитлові 

х

х

х

х

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

х

х

х

х

1211 

Будівлі готельні 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 

х

х

х

х

1211.1 

Готелі 

1

1

1

1

1211.2 

Мотелі 

1

1

1

1

1211.3 

Кемпінги 

1

1

1

1

1211.4 

Пансіонати 

1

1

1

1

1211.5 

Ресторани та бари 

1

1

1

1

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 

х

х

х

х

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

0,5

0,25

0,25

0,25

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

0,5

0,25

0,25

0,25

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

0,5

0,25

0,25

0,25

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

0,5

0,25

0,25

0,25

122 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

1220 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 

х

х

х

х

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління5 

0

0

0

0

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

1

1

1

1

1220.3 

Будівлі органів правосуддя5

0

0

0

0

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 

1

1

1

1

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

1

1

1

1

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

1

1

1

1

123 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

1230 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

х

х

х

х

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

1

1

1

1

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

0,25

0,25

0,25

0,25

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

1

1

1

1

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

1

1

1

1

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

1

1

1

1

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

1

1

1

1

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

1

1

1

1

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

х

х

х

х

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

х

х

х

х

  

Цей класс включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 

х

х

х

х

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

0,5

0,5

0,25

0,25

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

0,5

0,5

0,25

0,25

1242 

Гаражі 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 

х

х

х

х

1242.1 

Гаражі наземні 

0,25

0,15

0

0

1242.2 

Гаражі підземні 

0,25

0,15

0

0

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

0,25

0,15

0

0

1242.4 

Навіси для велосипедів 

0,25

0,15

0

0

125 

Будівлі промислові та склади 

х

х

х

х

1251 

Будівлі промислові5

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 

х

х

х

х

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

0

0

0

0

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 

0

0

0

0

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

0

0

0

0

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості 

0

0

0

0

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості 

0

0

0

0

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

0

0

0

0

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

0

0

0

0

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

0

0

0

0

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

0

0

0

0

1252 

Резервуари, силоси та склади5

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 

х

х

х

х

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

0,5

0,15

0

0

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

0,5

0,15

0

0

1252.3 

Силоси для зерна 

0,5

0,15

0

0

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

0,5

0,15

0

0

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

0,5

0,15

0,15

0,15

1252.6 

Холодильники 

0,5

0,15

0,15

0,15

1252.7 

Складські майданчики 

0,5

0,15

0

0

1252.8 

Склади універсальні 

0,5

0,15

0

0

1252.9 

Склади та сховища інші 

0,5

0,15

0

0

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

х

х

х

х

1261 

Будівлі для публічних виступів 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 

х

х

х

х

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

0

0

0

0

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

0

0

0

0

1261.3 

Цирки 

0

0

0

0

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

1

1

1

1

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

0

0

0

0

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

0

0

0

0

1262 

Музеї та бібліотеки 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 

х

х

х

х

1262.1 

Музеї та художні галереї 

0

0

0

0

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 

0

0

0

0

1262.3 

Технічні центри 

0

0

0

0

1262.4 

Планетарії 

0

0

0

0

1262.5 

Будівлі архівів 

0

0

0

0

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

0

0

0

0

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів5 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 

х

х

х

х

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

0

0

0

0

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів 

0

0

0

0

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  

0

0

0

0

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

0

0

0

0

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

0

0

0

0

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

0

0

0

0

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

0

0

0

0

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

0

0

0

0

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

0

0

0

0

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 

х

х

х

х

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

0,5

0

0,15

0

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери 

0,5

0

0,15

0

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

0,5

0

0,15

0

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

0,5

0

0,15

0

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

0

0

0

0

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

0,5

0

0,15

0

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

0,5

0

0,15

0

1265 

Зали спортивні 

х

х

х

х

 

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 

х

х

х

х

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

0

0

0

0

1265.2 

Басейни криті для плавання 

0

0

0

0

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

0

0

0

0

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

0

0

0

0

1265.5 

Тири 

0

0

0

0

1265.9 

Зали спортивні інші 

0

0

0

0

127 

Будівлі нежитлові інші 

х

х

х

х

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 

х

х

х

х

1271.1 

Будівлі для тваринництва 

0

0

0

0

1271.2 

Будівлі для птахівництва 

0

0

0

0

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 

0

0

0

0

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні 

0

0

0

0

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

0

0

0

0

1271.6 

Будівлі тепличного господарства 

0

0

0

0

1271.7 

Будівлі рибного господарства 

0

0

0

0

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

0

0

0

0

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

0

0

0

0

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 

х

х

х

х

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

0

0

0

0

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

0,5

0,5

0,5

0,5

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 

0

0

0

0

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 

х

х

х

х

1273.1 

Пам’ятки історії та архітектури 

0

0

0

0

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

0

0

0

0

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

0

0

0

0

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 

х

х

х

х

  

Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 

х

х

х

х

1274.1 

Казарми збройних сил 

0

 

0

 

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб 

0

 

0

 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

0

 

0

 

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

0,5

0,5

0,15

0,15

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

0

 

0

 

 

 

Сільський голова                                                          В.М.Панова    

  

        *1 зона: об'єкти нерухомості, які розташовані на території с.Червона Слобода ( в межах с.Червона Слобода).

         *2 зона: об'єкти  нерухомості, які розташовані в адміністративних межах  Червонослобідської сільської ради (за межами с. Червона Слобода).

 

   

                                                                                                        Додаток 1.2.

                               до рішення сесії сільської ради

                                                                                                    від 05.07.2019  № 173-33-VII

 

                                                                     ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

32

227

3222788200

Червонослобідська сільська рада

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. Фізичні особи, платники податку:

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

100

2. Громадські об’єднання, благодійні організації, релігійні організації, розміщені на території Ситняківської сільської ради, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями):

- з об’єктів житлової і нежитлової нерухомості

100

3. Обєкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності учасників бойових дій

100

 

 Сільський голова                                                               В.М.Панова    

Додаток №2
до рішення Червонослобідської
сільскої ради VII скликання
від 05.07.2019 року № 173-33-УІІ


Про оподаткування платою за землю на території
Червонослобідської сільської ради
1. Платники плати за землю:
1.1.На території Червонослобідської сільської платниками земельного податку є:
1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
1.1.2. землекористувачі.
Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (четверта група платників), встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України та Про єдиний податок (додаток 4 до цього рішення).

2. Об'єкти оподаткування:
2.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:
2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3. База оподаткування:
3.1. Базою оподаткування земельним податком є:
3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
3.2. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком
3.2.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.
3.2.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4 цього положення.

 

4. Ставки/розмір:
4.1 Ставки земельного податку визначено у додатку 3.1 «Ставки земельного податку» до цього Положення.
4.2. Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки:
- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв.метр);
- за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га).

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:
5.1. Від сплати податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

 

5.1.1. інваліди першої і другої групи;
5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
5.1.3. пенсіонери (за віком);
5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
5.1.5. учасники Антитерористичної операції;
5.1.6. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
Якщо фізична особа, визначена у пункті 5.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

5.2. Від сплати земельного податку податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:
5.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
5.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
5.2.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
5.2.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
5.2.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5.2.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5.2.7. підприємства,установи,організації, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5.2.8. підприємства, установи, організації комунальної форми власності Червонослобідської сільської ради.
5.3 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
5.3.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
5.3.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку , склади , гаражі , резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
5.3.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
5.3.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
5.3.5 земельні ділянки,надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель,необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,статути(положення)яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

5.4. Порядок та особливості застосування пільг:
5.4.1. Червонослобідська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Червоносло-бідської сільської ради;
Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;
5.4.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. Рішення щодо встановлення пільги приймається Червонослобідською сільською з урахуванням підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу України;
5.4.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території;
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
6. Порядок обчислення:
6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Податкового Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

7. Податковий період для плати за землю:
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
8. Строк та порядок сплати плати за землю:
8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється
з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені підпунктами 6.2-6.4 пункту 6.
10. Орендна плата
10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
10.5. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах :

 

п/п

Категорія земель та основне цільове призначення земельних ділянок комунальної власності,

переданих в оренду

У відсотках від НГО земельної ділянки

I

Землі сільськогосподарського призначення

 
 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3,0

- для ведення особистого селянського господарства

3,0

- для індивідуального садівництва

3,0

- для колективного  садівництва

3,0

- для городництва

3,0

- для сінокосіння і випасання худоби

3,0

- для іншого сільськогосподарського призначення

3,0

II

Землі житлової та громадської забудови

 

1.

Землі житлової забудови:

 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

- до 0,2599 га

5,0

- від 0,2599 до 0,9999 га

4,0

- від 1,000 га і більше

3,0

- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

6,0

- для будівництва індивідуальних гаражів

7,0

- для колективного гаражного будівництва

5,0

2.

Землі громадської забудови:

 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

12,0

- для будівництва та обслуговування  об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського  харчування

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, в тому числі торгівельних майданчиків

12,0

- складські  приміщення

7,0

- АЗС, АГЗС

12,0

- СТО, пункти вулканізації

7,0

- аптеки

5,0

- заклади охорони здоровя

4,0

- розважальні заклади, спортивно-розважальні центри

8,0

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (в тому числі тимчасових споруд і малих архітектурних форм)

12,0

III

Землі рекреаційного призначення

 
 

- для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3,0

- для індивідуального  дачного будівництва

5,0

- для колективного дачного будівництва

5,0

- для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

7,0

IV

Землі водного фонду

 
 

- для експлуатації та догляду за водними об’єктами

5,0

- для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

5,0

- для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

5,0

- для сінокосіння

5,0

-для рибогосподарських потреб

8,0

V

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

 

 

1.

Землі промисловості:

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості:

 

до 2 га

5,0

від 2 до 3-х  га

4,0

від 3-х га і більше

3,0

-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

7,0

-для виробничої діяльності громадянам та фізичним-особам  підприємцям

8,0

 

2.

Землі транспорту:

 

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

7,0

- для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

6,0

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

7,0

3.

Землі зв’язку

 
 

- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та мобільного зв’язку

12,0

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,0

4.

Землі енергетики

 
 

- для розміщення, будівництва, експлуатації та бслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

7,0

VI

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

8,0

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.
11. Індексація нормативної грошової оцінки земель
11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
12. Відповідальність
12.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

Сільський голова                                      В.М.Панова 

                                                                                                                                   Додаток 2.1

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Рішенням сесії Червонослобідської

     сільської ради УІІ скликання

    від 05.07.2019 року № 173-33-УІІ

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

 

 

3222788200

Червонослобідська сільська рада: село Червона Слобода

 

Ставки земельного податку
на 2020 рік,
введені в дію з 01.01.2020 року

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

Назва

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1

1

1

1

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1

1

1

1

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1

1

5

2

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1

1

1

1

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1

1

5

3

 

01.06

Для колективного садівництва

1

1

5

1

 

01.07

Для городництва

1

1

1

1

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1

1

1

1

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1

1

1

1

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1

1

1

1

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

1

1

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

1

1

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

1

1

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,1

0,1

         5

5

 

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,1

0,1

1

1

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1

0,05

1

1

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

0,05

0,05

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1

1

1

1

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1

1

1

1

 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,05

0,05

5

3

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0

0

0

0

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0

0

0

0

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0

0

0

0

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0

0

0

0

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1

1

1

1

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

1

1

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

1

1

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

1

1

1

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

1

1

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1

1

1

1

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0

0

0

0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1

1

1

1

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1

1

1

1

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0

0

0

0

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0

0

0

0

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0

0

0

0

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1

1

1

1

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1

1

1

1

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1

1

1

1

 

04.08

Для збереження та використання заказників

1

1

1

1

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1

1

1

1

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1

1

1

1

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1

1

1

1

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися   для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

1

1

1

1

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1

1

1

1

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

1

1

1

1

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

1

1

1

1

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,05

0,05

5

1

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,05

0,05

5

1

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,1

0,1

1

1

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,1

0,1

1

1

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,1

0,1

1

1

 

 

09